Jiacheng Ma

PhD Student at University of Michigan

Publications

  1. Jiacheng Ma, Xiao Zheng, Wentai Li, Yaozu Dong, Zhengwei Qi, Bingsheng He, Haibing Guan, “gMig: Efficient GPU Live Migration Optimized by Software Dirty Page for Full Virtualization” VEE, Mar 2018.
  2. Mochi Xue, Jiacheng Ma, Wentai Li, Kun Tian, Yaozu Dong, Jinyu Wu, Zhengwei Qi, Bingsheng He, Haibing Guan, “Scalable GPU Virtualization with Dynamic Sharing of Graphics Memory Space” TPDS.
  3. Mochi Xue, Kun Tian, Yaozu Dong, Jiacheng Ma, Jiajun Wang, Zhengwei Qi, Bingsheng He and Haibing Guan, “gScale: Scaling up GPU Virtualization with Dynamic Sharing of Graphics Memory Space” USENIX ATC, Jun 2016.